نامه سرگشاده تشکل های دانشجویی سیستان خطاب به نمایندگان ؛

افراد و جریاناتی که شما را به این امر تشویق کردند جای پایشان را در دولت محکم شد و شما را در این امر بازیچه ی دست خود قرار دادند ،لازم به یادآوری می باشد که وظیفه ی نمایندگان مجلس مطالبه گری از مسئولین دولتی است نه قانع شدن توسط آنان.

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو