کد خبر: 980

تاریخ خبر:

به گزارش زاهدان‌نیوز، جایگاه طوایف در بلوچستان به قدری مهم است که شاید برخی از تصمیمات کلان بدون در نظر گرفتن آنها موثر نیافتد و نتیجه‌ای در بر نداشته باشد. در ذیل لیستی از طوایف مهم منطقه بلوچستان آورده شده است:

ردیف

نام طایفه

ردیف

نام طایفه

ردیف

نام طایفه

ردیف

نام طایفه

ردیف

نام طایفه

۱

آزادی

۲۰

بیجارزهی

۳۹

رکنی

۵۸

شیرخان زهی

۷۷

محمودزهی

۲

ارباب

۲۱

پیام

۴۰

رودینی

۵۹

صالح زهی

۷۸

مرادزهی

۳

استادی

۲۲

توتازهی

۴۱

ریگی

۶۰

صفرزهی

۷۹

ملازاده

۴

اسماعیل زهی

۲۳

جدگال

۴۲

سابکزهی

۶۱

عمرزهی

۸۰

ملازهی

۵

امراء

۲۴

جمشید زهی

۴۳

سارانی

۶۲

عیسی زهی

۸۱

ملک زاده

۶

امیری

۲۵

حسن زهی

۴۴

سالارزهی

۶۳

قادری

۸۲

ملک زائی

۷

ایرندگانی

۲۶

حسین زهی

۴۵

سپاهی

۶۴

قنبرزهی

۸۳

میر

۸

ایزدپناه

۲۷

حسین بر

۴۶

سراوانی

۶۵

قلندرزهی

۸۴

میربلوچ زهی

۹

بادپا – صابرو

۲۸

حیدری

۴۷

سردارزهی

۶۶

کاشانی

۸۵

میرعثمان

۱۰

باران زهی

۲۹

دادگر

۴۸

سنجرانی

۶۷

کبدانی

۸۶

میرلاشاری

۱۱

بارانی

۳۰

دامنی

۴۹

شاهوزهی

۶۸

کدخدایی

۸۷

میرمرادزهی

۱۲

باجیزهی

۳۱

داودی

۵۰

شکل زهی

۶۹

کرد

۸۸

نارویی

۱۳

بارکزهی

۳۲

درازهی

۵۱

شنبه زهی

۷۰

کهرازهی

۸۹

نصرتی

۱۴

بامری

۳۳

درخشان

۵۲

شه بخش

۷۱

گرگیچ

۹۰

نعمت اللهی

۱۵

براهویی

۳۴

دکالی

۵۳

شهلی بر

۷۲

گمشادزهی

۹۱

نهتانی

۱۶

برهان زهی

۳۵

دهقان

۵۴

شهنوازی

۷۳

لاشاری

۹۲

نوتی زهی

۱۷

بلوچ زهی

۳۶

دهواری

۵۵

شیخ حسینی

۷۴

لشکری

۹۳

هاشم زهی

۱۸

بلیده ای

۳۷

رئیسی

۵۶

شیخ زاده

۷۵

مبارکی

۹۴

هوتی – حوتی

۱۹

بهرام زهی

۳۸

رخشانی

۵۷

شیرانی

۷۶

محمدی

۹۵

یارمحمدزهی

 
ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو