کد خبر: 111

تاریخ خبر:

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های وحدت‌آفرین جمعه اعلام کرد

به گزارش ز اهدان نیوز ، در پی اقدامات ناامن کننده در استان سیستان و بلوچستان، تعداد زیادی از علمای اهل سنت منطقه در خطبه های نماز جمعه شهرستان های استان این اعمال را به شدت محکوم کرده و به روشنگری درباره ریشه این اقدامات پرداختند.

یکی از این علما، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان بود که تحرکات و  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﺠﺎﺩ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ " ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ " ﻭ " ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ " ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩ.

وی با اذعان به این که  ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺍﺳﺖ، اضافه کرد: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻣﺎ  ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﭼﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ  ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﻟﺨﺮﺍﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ.
این شخصیت اهل سنت در نطقی روشنگرانه  ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ گفت: ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺧﻮﺕ ﻣﺎ ﺍﺧﻮﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻭ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﯼ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺳﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐنند افزود:   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺧﻮﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی در موضعی وحدت آفرین اظهار داشت: ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ  ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﻭ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎﺳﺖ.
امام جماعت مسجد مکی زاهدان با تاکید بر این که ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﺖ، افزود:   ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻩﺑﻨﺪﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ  ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻮﭺ ﻭ ﺳﻨﯽ  ﻭ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ.

این سخنان در حالی مطرح می شود که استان به شدت و خیلی زودتر از این تشنه چنین مواضعی بود و امید است که این رفتارهای وحدت آفرین ادامه پیدا کند.

ارسال نظر

  • اگر ایشان درگفتارش صادق است چرا دانایی فر را به تروریستها هدیه کرد چون زابلی بود و بقیه را برای خوشایند تهران و بازارگرمی خودش آزاد کرد

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو