کد خبر: 148

تاریخ خبر:

برادران اهل سنت بخوانند

مولوی عبدالحمید در مصاحبه با یکی از پایگاه‌های خبری غیرقانونی و فیلتر شده، نکاتی را مطرح کرد که مطالعه آن کمک زیادی به برادران اهل سنت برای شناخت چهره حقیقی امام جمعه مسجد مکی زاهدان خواهد نمود. به همین منظور به نقل دقیق و بدون دخل و تصرف این گفته‌ها می‌پردازیم.

به گزارش زاهدان نیوز، گزیده این مصاحبه به شرح ذیل است:

* سخنان ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿرازی و جناب علم‌الهدی ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ.

* اﻇﻬﺎﺭﺍﺕ این افراد ممکن است ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﻃﯿﻮﻥ ﺷﻮﺩ.

* ﺳﻦ آیت‌الله مکارم شیرازی ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩ .

* ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻧﺎﻥﺷﺎﻥ ﺁﺟﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺩ ﺑﮑﺸﻨﺪ

* عدهﺍﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﺃﯼ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﺃﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺭﺃﯼ ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﺩﻩﯼ سحر
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯿﻢ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ " ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ " ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

* ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻣﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو