کد خبر: 2645

تاریخ خبر:

محسن پیرهادی طی یادداشتی نوشت: ﻣﺪﯾﺮان و اﻓﺮادی در ﺣﻠﻘﻪ اول ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ از ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪازی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ﮐﺎرآﻣﺪی ذﯾﻞ ارزش‌ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده، ﻓﺎﺻﻠﻪ زیادی دارﻧﺪ.

به گزارش زاهدان‌نیوز به نقل از فارس، محسن پیرهادی عضو اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران طی یادداشتی به انتصابات اخیر شهردار تهران واکنش نشان داد و نوشت: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف را ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از آﻏﺎزﮔﺮان ﻣﺪﯾﺮیت ﺟﻬﺎدی ﻧﻮﯾﻦ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﺶ و اندیشه ﺳﯿﺎﺳﯽ و رویکرد ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪی را در ذﯾﻞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮایش او ﮐﻪ ریشه در 8 ﺳﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪت در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس دارد ﺑﻌﺪ از پایان ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

پیرهادی در یاداشت خود افزوده است:اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف، در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﭼﻬﺮه ای ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﺪﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در ﻣدیریت اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ روﮑﺮد و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ او در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﺘﯽ اش از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان او از ﻫﻤﺎن دیدﮔﺎه او ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی را در ذﯾﻞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻌﺮیف ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی در ادامه خاطرنشان کرده است: ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در آﻏﺎز ﺳﺎل 94 ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﺘﺶ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﺎزه ای داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮیتی در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از دیدﮔﺎه وی و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﺎرآﻣﺪی در ذﯾﻞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ارزیاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ روﮑﺮدی ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺮاﻨﺪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎید از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رویکرد، ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﺎزه را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

پیرهادی افزوده است:ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﺟﺪﺪ در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ اینکه ﻫﻨﻮز  ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان در ﺷﻬﺮداری و ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی در ﺣﻠﻘﻪ اول  ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮیت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و رویکردﺷﺎن از اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ﮐﺎرآﻣﺪی ذﯾﻞ ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﻓﺎﺻﻠﻪ زیادی دارﻧﺪ.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرده است: ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه ﻣﺪﯾﺮﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻧﻔﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه یا دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺤﺮاف ﭼﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ادامه این یادداشت آمده است:ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیگر ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﺟﻬﺖ ﺟﺎری ﺷﺪن ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف (ﮐﺎراﻣﺪی ذﯾﻞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ) ﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی اﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﺸﻪ و ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺼﺎب اﻓﺮاد ﻧﺰدیک ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آید ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻋﻮﺟﺎج و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎی یکباره و ﺷﺎید ﺑﯽ ﻫﺪف را در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ. ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻋﺪم ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺣﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎ در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑایسته ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن آرﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﯾﯽ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد.

پیرهادی خاطرنشان کرده است: ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻣﺪﯾﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در پست ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎرآﻣﺪی ذﯾﻞ ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺘﺮ و ﻣﻌﯿﺎری درﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎر دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف، ﺑﺪون اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﺪاف اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻧﻬﺎیت ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی، اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻪ و ﻣﺪﯾﺮیت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی در پایان افزوده است: ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ یادآوری و ﻧﻮﺷﺘﻪ پس از ﺗﻼش ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎره ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮه؛ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﺎﻓﯽ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻬﺮداری در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ارسال نظر

  • با سلام و عرض خسته نباشید لطفا درباره اسفالت شهرک کارگاهی خیابان تلاش راسته خاکی گزارشی تهیه نمایید مسعولیین شهرداری جواب گو نیستند با تشکر امیرحسین ماهگلی از زاهدان

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو