معاون سازمان جنگلها عنوان کرد:

تا زمانی که یک منبع آب دائمی برای این تالاب تضمین نشود نمی توان برای مهار ریزگردهای بستر آن برنامه ریزی کرد، دیپلماسی برای رایزنی حقابه تالاب هامون در کشور ما بسیار ضعیف است.

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو